Lingea Lexicon 2002 anglicko-český a česko-anglický studijní a velký slovník

RNDr. Karel Vašíček je učitelem matematiky a deskriptivní geometrie. O počítače se začal zajímat již za studii v roce 1984. Hlubší zájem začíná roku 1986 na počítači Commodore. Čtyři roky pracoval jako programátor. Od roku 1993 je v invalidním důchodu.

Kontakt na autora:dr.vasicek@atlas.cz

Potřebujete překládat z angličtiny pod Linuxem? Jsou zde slovníky Lingea Lexicon 2002

Cena: studijní slovník 790 Kč, velký slovník 1990 Kč

Operační systém: MS Windows 95/98/Me/2000/XP

Linux RedHat 5.2, 7.0, 7.1

SuSE 6.4, 7.0

Debian 2.2 release 3

Mandrake 8.0

Apple Mac OS Systems 9, nyní v prodeji i pro OS X

Testováno na MS Windows 2000, SuSE Linux 7.2

Testovaný počítač s procesorem AMD Duron 800 Mhz


 

Slovníky o nichž je tento článek jsou zřejmě v oblasti jazykového software ojedinělou výjimkou, neboť jejich zakoupením je můžete provozovat na třech druzích operačních systémů. K dispozici je i verze pro Pocket PC / Windows CE a Palm OS. Tyto kapesní počítače však nevlastním a jestli jsem správně pochopil, musí se program pro ně zakoupit zvlášť

Samozřejmě, protože program není Open Source, nejsou k dispozici zdrojové texty, takže instalace ani náhodou neprobíhá zadání sekvence configure, install atd., kterou uživatelé Linuxu dobře znají. S programováním jsem skončil před jedenácti lety, takže nevím ani, jak se vytvářejí instalačky pod Windows, tím spíše pod Linuxem. Vím však, že pod Windows jsou k dispozici profesionální nástroje jalo např. InstallShield. Situaci u Linuxu při vytváření profesiolních instalaček ani z literatury neznám, když nepočítám RPM.

Příručky.

K oběma testovaným programům jsou k dispozici vždy dvě příručky, obě jsou pro oba programy shodné. Jedna se nazývá “Začínáme s Lexiconem” ( ta je zřejmě společná pro všechny slovníky Lingea a druhou je příručka “Popis anglických slovníkù Lingea”. Ta je spoleèná zøejmì jen pro studijní a velký slovník. První příručka má devět kapitolek a čtyři přílohy a celkem 32 stran. První část vysvìěluje uživateli, v čem jsou výhody nebo eventuální nevýhody elektronických slovníků. Dále je popsán vzhled programu, výslovnost, její nalezení, procvičení a přehrání. Potom je popsáno učení a procvičování s programem.

Spolupráce s jinými programy:

Lexicon umožňuje překládat přímo pomocí doinstalováného panelu nástrojù s MS Word 97 a novějších, není však v návodu žádná zmínka o nějaké spolupráci s jiným textovým editorem např StarOffice. O spolupráci s OpenOffice nemůže být vzhledem k datu zahájení prodeje pochopitelně ani řeči. Nechybí tabulka klávesových zkratek.


 

Příručka “Popis anglických slovníků Lingea” má 24 stran a skládá se z devíti částí. Poslední je příloha, která má 7 podkapitol. V příručce je popsána historie slovníků Lingea Lexicon, která začíná v roce 1995. Dnešní verze je v počadí 4. V příručce nechybí popis struktury hesla slovníku. V přílohách jsou přehledy stylových, oborových a geografických příznakù. Domnívám se, že by pro programátory nebyl problém program vytvořit tak, aby databáze hesel obsahovala zkratky, nebo chcete-li příznaky, ale uživateli se zobrazovala místo zkratek, celé nezkrácené výrazy. To platí i pro používání zkratky slovního druhu. Každý není lingvista a mohl již ze školy zapomenout anglické označení jednotlivých slovních druhù.

 

8. příloha obsahuje přehled tématických oborù . Uvádím jen hlavní okruhy: čas, barvy, zvířena, rostlinstvo, země, stavba těla, nemoci, člověk, nástroje, jídlo a pití, oblékání, dům, škola, psaní, hudba a tanec, divadlo, film, hry, sport, doprava, stát a právo, víra. Celkem zahrnuje každý z obou recenzovaných slovníkù studijní 300 podoborů. Poslední příloha obsahuje seznam použitých slovníků při přípravě programu. Napočítal jsem celkem 44 slovníků.


 

Prostředí programu

Okno programu je prakticky shodné pod Windows i pod Linuxem. Skládá se zleva dolů a doprava z těchto podoken: zadávací řádek, výsledek dotazu, seznam odkazů.Pod zahlavím okna a příkazovou lištou je panel nástrojů, Největší část okna programu zabírá podokno překlad hesla a ve spodní části okna je stavový řádek. Hledané slovíčko nebo frázi můžete zadat do zadávácího řádku nebo do dialogového okna, které se vyvolá z menu Heslo->Najít, kde můžete zvolit zaškrtnutím možnost vyhledávání: fonetické vyhledávání, tvarosloví, hledání v obou směrech, fulltextové vyhledávání. Program pod Linuxem má několik odlišností. Nefungovala mi nápověda. Možná proto, že pod Windows je ve formátu MS Windows Help. Dále v nabídce Hesla nefungovalo porovnání výslovností, tedy porovnání namluvené originální výslovnosti a výslovnosti uživatele. K tomu je třeba uvést, že tato možnost mi nefungovala ani pod Windows a tato akce není podle mého názoru dostatečně popsána v návodu. Na konec jsem popis porovnávání výslovnosti našel v online nápovědě, ale pod Linuxem zřejmě vůbec nefunguje.

 

Rovněž mi nefungoval pod Linuxem příkaz Tvarosloví, který by měl zobrazovat základní tvary anglického slovíčka. Dále nefungovala možnost přehrát z podokna překladu hesla po kliknutí na reproduktor originální výslovnost, což mi pod Windows fungovalo. Po otestování jiných aplikací, které pracují pod Linuxem se zvukovou kartou, jsem dospěl k názoru, že problém je v konfiguraci mé zvukové karty. Pokoušel jsem se ji správně nakonfigurovat, ale opakovaně jsem měl jako odpověď chybové hlášení při ukládání konfiguračního souboru a protože jsem systémovou příručku k mému SuSE Linuxu 7.2 půjčil kolegovi a musel jsem článek odevzdat redakci, vše jsem vzdal.


 

Program umožňuje procvičování a učení slovní zásoby po zadání příkazu Hesla->Učení. Uživatel si může zvolit z témat Příroda, Společnost, Jazyk. U prvních dvou oborù si může zvolit podobor a u Jazyku jednotlivé lekce. K dispozici je ještě možnost Historie, která umožňuje procvičovat a učit se poslední zadaná slovíčka, zřejmě od posledního zapnutí programu. Jednotlivá slovíčka podoboru nebo lekce se zobrazují přehráváním nebo je můžete prohlížet ručně. K dispozici je panel nástrojù s jednotlivými příkazy pro učení, který se zobrazí po aktivaci učení. Po naučení si můžete zvolit možnost “Zkoušení”. Po ukončení přezkoušení se zobrazí úspěšnost. Pro eventuální procvičení potomka školou povinného můžete vytvořit vlastní okruh slovíček (nazvaných v programu “Vlastní témata”) a po aktivaci příkazu Hesla>Učení je najdete pod názvem, který jste zvolili. Zadávají se jen slovíčka z jednoho programu, překlad z opačného jazyka zařídí program. Tato možnost učení nebo procvičení uživatelem zadaných slovíček mi však nefungovala.

Rovněž pod Linuxem nefungovalo načtení slovíčka z textového editoru do Lexiconu automaticky po vložení do schránky z textového editoru zkratkou CTRL C. Dokonce jsem nenašel v konfiguraci programu volbu načtení ze schránky. Tato volba je ve verzi pro Windows a funguje i komunikace mezi textovým editorem a slovníkem přes schránku. V okně programu se nezobrazuje žádná informace o aktivním směru překladu, Program však jazyk, z něhož chcete slovíčko přeložit, automaticky rozezná.


 

Instalace

je na dnešní úrovni, jak pro Windows tak Linux. Mac nemám, tak jsem to nemohl ověřit. Probíhá dialogovým způsobem a uživatel si může vybrat, zda chce nainstalovat i slovenské slovníky a zda chce nainstalovat i výslovnost. Nebo může program spustit přímo z CD ROMu. Součástí instalace pro Windows je flashová animace, což považuji za zbytečnost. Instalace pro Linux a Mac OS jsou popsány v příloze příručky ”Začínáme s Lexiconem”, kde je popsáno i řešení eventuálních problémù při instalaci. Je třeba uvést, že zřejmě je program určen pro překladatele, tedy lidi, kteří nejsou příliš na vysoké úrovni počítačových znalostí. Ti by zřejmě v případě nějakých problémů při instalaci nebyli schopni program nainstalovat, přestože řešení těchto problémů je dobře popsáno v příručce. V popisu instalace není však popsáno, jak vytvořit zástupce na ploše. Program se spouští z KDE po stisku zkratky Alt+F2 příkazem “lexicon”. Stejným příkazem se program spouští z konzole. Po nainstalování jsou oba slovníky k dispozici po spuštění programu, nemusíme tedy spouštět dva programy a přecházet mezi nimi. Zřejmě to funguje i pro ostatní slovníky Lingea Lexicon (hospodářský, technický a výkladový slovník Collins Cobuild English Dictionary.

Zkoušel jsem fulltextové vyhledávání pomocí logických operátorů. K dipozici jsou operátory AND (zadává se pomocí A nebo &). U tohoto operátoru se vyhledají hesla, která slovíčka spojená operátorem jakkoliv daleko od sebe, tedy např. i ve dvou různých frázích. Trochu jinak funguje operátor +. V tomto případě se vyhledávají jen ta hesla, která obsahují slovíčka spojená operátorem + v jedné části, tedy v jednom příkladě, v jedné frázi. Operátor NEAR uživatelé počítačů znají. Zde se hledají hesla, která spojená slovíčka obsahují v určité vzdálenosti od sebe. Tuto vzdálenost si může uživatel zvolit. Další operátory jsou logický rozdíl a operátor NEBO. Fulltextové vyhledávání je opravdu bleskurychlé. Není mi zcela jasné, proč autoři zavedli logické operátory pro fulltextové vyhledávání, když možnost fulltextového vyhledávání si uživatel může zvolit po volbě příkazu Hesla/Najít. Když jsem to dopsal, tak mi důvod zařazení operátorů pro fulltextové vyhledávání došlo. Jsou v programu proto, že fulltextové vyhledávání pomocí příkazu Hesla->Najít pracují jen jako při použití jednoho z operátorů zřejmě operatoru “A”.

Abych ilustroval použití fulltextového vyhledávání uvedu příklad: můžete pomocí něho najít fráze jako “dát si bacha” a podobně. Pokud zvolíte fultextové vyhledávání, stačí po vyhledání programem zvolit záložku fulltext z podokna výsledku hledání


 

Další možností programu je práce s podoknem seznam odkazů. V něm můžete najít synonyma (slova podobného významu), antonyma (slova opačného významu) frázová slovesa a kolokace (ustálená spojení).

Velké možnosti poskytuje podokno překladu hesla. V něm je upřednostňován britský pravopis, v závorce však může být uveden pravopis např. americké angličtiny, irské, jihoafrické nebo skotské, novozélandské, welšské, australské. Dále je v podokně fonetický přepis výslovnosti pomocí mezinárodní fonetické abecedy. Jednotlivé významy slovíčka jsou uvedeny podle jejich frekvence užití.


 

V podokně výsledku hledání jsou pomocí stříšky ^ rozlišena homonyma, tedy slova stejného zápisu ale jiného významu, v češtině např to jsou slovíčka železniční kolej a vysokoškolská kolej, v angličtině jsou homonyma watch (hlídka) a watch (hodinky). Nepravidelné tvary a všechny existující gramatické tvary jsou zahrnuty v tabulkách tvarosloví, která najdete po zadání klávesové zkratky CRTL T. Tato klávesová zkratka mi však pod Linuxem nefungovala. Podle příručky by se mělo najít u slovesa: infinitiv, tvar minulého času, tvar minulého praticipia a gerundium (-ing). U podstatných jmen: tvar množného čísla a u přídavných jmen jejich stupňování.

U slovníku najdete širokou škálu idiomatických spojení a obratů a také ustálená a odborná spojení. Tak jsem našel např. Group theory (teorie grup- pojem z matematiky) Překlad hesla obsahuje rovněž slovesné vazby (valence). Tyto doplňky upřesňují s jakým pádem, předložkou nebo osobou se dané sloveso pojí.


 

Součástí slovníku je seznam zkratek, který obsahuje 4500 zkratek, přehled anglické gramatiky, kde můžete ve 100 kapitolkách potřebné informace. Součástí “Velkého slovníku” je “Anglický výkladový slovník” se 120 tis. hesel a 170 tis.významů a “Anglický slovník synonym Roget's Thesaurus”, který obsahuje 140 tis. Významů. Chybí mi možnost listovat po zvolení součásti slovníku touto součástí. Musíte zadat hledání slovíčka a podoknu výsledku hledání najdete u nalezených výsledků ikonu součásti slovníku.


 

Slovník

Studijní

Velký

Hesel

75 tis.

200 tis.

Významů

100 tis.

275 tis.

Překladů

200 tis.

500 tis.

Příkladů a frází

20 tis.

70 tis.

Tématické skupiny

300

300

Místo na disku (MB)

20/600

90/600

Cena (vč. DPH) v Kč

790

1990

U řádku místo na disku je uvedeno za lomítkem potřebné místo na disku, pokud se instaluje i výslovnost.


 

Pokud někdo nechce utrácet za anglicko-český slovník pro Linux, pak je na adrese slovnik.zcu.cz k dispozici Open Source slovník. Pro Windows pak existují zdarma všeobecné slovníky Millennium, odborné slovníky stejného výrobce jsou placené.

Slovníky Lingea Lexicon na rozdíl od jiných tištěných nebo elektronických vycházejí z aktuálních výkladových slovníků britských nebo amerických nakladatelů. Pro další zkvalitnění slovníků si firma vytváří průběžně rozsáhlé soubory novinových článků, publikací a knih, které zachycují současný styl, beletrii i mluvený jazyk.


 

Program má po stránce vzhledu jednoduché, ale propracované rozhraní. Systém Linux je zřejmě pro výrobce zatím méně důležitou platformou, proto nebyly zprovozněny některé akce, které pod Windows bez problému fungují. Během krátkého používání Lexiconu jsem se nesetkal s žádnými zjevnými chybami, nebo projevy nestability.

Web výrobce

Nemohu se nezmínit o webové stránce výrobce (www.lingea.cz), kterou jsem navštívil a shledal, že je naprosto nepoužitelná. Obsahuje rozbalovací menu, která se sice rozbalí, ale podle mých zkušeností z nich nelze nic vybrat. Podle informace firmy jsou webové stránky již rok ve stavu provizoria. Zřejmě to firmě nevadí, neboť se její programy prodávají běžně ve většině knihkupectví.

 

mailto:dr.vasicek@atlas.cz,

 

RNDr. Karel Vašíček, Družstevní 117, 530 09 Pardubice, tel. 46-6401520, 605-848934,

Psáno pro časopis LINUX +, 3/2004, str. 30-32

 

Naposledy změněno: 19. 12. 2012